Rozsah realizácie

Kompletná realizácia zahŕňa:

- komplexný časový harmonogram realizácie 

- harmonogram jednotlivých dodávok tovarov, materiálu a prác 

- dohľad nad realizáciou vykonávaných prác a dodávok 

- autorský dohľad architekta zabezpečujúci zhody realizácie podľa schváleného projektu 

- konzultácie a informovanie investora o stave realizácie

- informovanie investora o prípadných zmenách a nových požiadavkách počas realizácie 

- dovoz a montáž jednotlivých tovarov 

- kontrola množstva a kvality dodávaných tovarov  

- riešenie vzniknutých závad a nedostatkov počas realizácie 

- vybavovanie reklamácií v prípade závad 

- finálna kontrola konečnej realizácie diela 

- odovzdanie diela investorovi