Autorizovaný stavebný dozor

Stavebný dozor zastupuje záujmy stavebníka . Stavebný dozor by mal stavebníka zastupovať už pri výbere dodávateľa a sprevádzať ho až po samotnú kolaudáciu stavby.

Medzi povinnosti stavebného dozoru patrí:

 1. preštudovanie a dôkladne oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou,
 2. oboznámenie sa s podmienkami, ktoré sú uvedené v stavebnom povolení a v ďalších povoleniach potrebných na výstavbu,
 3. sledovanie spôsobu a postupov uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 4. sledovanie spôsobu činnosti na stavenisku 
 5. sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila požiarna bezpečnosť,
 6. sledovanie zabezpečenia správnej inštalácie a bezpečnej prevádzky technického vybavenia na stavenisku a na stavbe,
 7. sledovanie správneho ukladania stavebných výrobkov, stavebných materiálov a stavebných konštrukcií,
 8. posúdenie vhodnosti použitia pripravených stavebných výrobkov, materiálov a konštrukcií,
 9. kontrolovanie riadneho ukladania strojov, zariadení a technologických konštrukcií,
 10. sledovanie vedenia stavebného denníka 
 11. vykonávanie záznamov do stavebného denníka
 12. usmerňovanie stavebníka pri vedení stavebného denníka,
 13. zabezpečenie súladu priestorovej polohy stavby s dokumentáciou stavby,
 14. zabezpečenie dodržiavania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,
 15. spoluzodpovednosť so stavebníkom za plnenie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby,
 16. prijímanie opatrení na odstránenie porúch, ktoré sa na stavbe zistili,
 17. oznamovanie stavebnému úradu všetkých závažných porúch na stavbe, ktoré nebolo možné odstrániť v rámci výkonu činnosti stavebného dozoru.