Energetická certifikácia budovy

Energetická certifikácia budovy je jedným nástrojov, aby každý staviteľ začal uvažovať o úspornosti a efektívnosti budovy ešte počas jej projektovania. Úsporné a racionálne využívanie prírodných zdrojov a požiadavky na ochranu životného prostredia sú v súčasnosti prioritami, ktoré sa začínajú dotýkať každého. Spotreba energie v budovách tvorí významný podiel z celkovej spotreby energie v jednotlivých ekonomikách. Snaha o jej zníženie sa premieta aj do oblasti správy budov a bude mať takisto vplyv na trh s nehnuteľnosťami. Významným nástrojom sa v tejto súvislosti stáva energetická certifikácia budov . Predpokladáme, že v budúcom desaťročí bude hrať energetický certifikát budovy dôležitú úlohu pri rozhodovaní o jej kúpe.

 

Energetický certifikát budovy je súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Zákon o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti 1. januára 2006 je zákon, ktorým sa transponovala do slovenského práva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002 / 91 / ES o energetickej hosp. budov. Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Tento zákon určuje povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov a zaradenie budovy na základe výpočtu do tried energetickej hospodárnosti.

Energetická certifikácia je povinná:

  • pri predaji budovy
  • pri prenájme budovy
  • pri dokončení novej budovy
  • pri dokončení významnej obnovy

Energetická certifikácia budov sa vzťahuje na nasledujúce kategórie budov:

bytové domy, rodinné dom, budovy hotelov a reštaurácií, administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc, budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby, športové haly a iné budovy na šport, ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu.