Projektovanie + Stavebné povolenie

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SA DODÁVA V 5 PARE. OBSAHOM PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE SÚ:

A.2.1. Štúdia: max. 5x (jednoduché pôdorysy, pohľady), vizualizácia

A.2.2. Architektúra (stavebná časť): sprievodná a súhrnná technická správa, celková situácia stavby (zastavovací plán) , stavebné výkresy (pôdorysy, rezy, pohľady, výpisy skladieb konštrukcií a okien a dverí)

A.2.3. Statika: statický výpočet

A.2.4. Zdravotechnika: vnútorný vodovod, domová kanalizácia, kúrenie, schémy zapojenia, vodovodná a kanalizačná prípojka (žumpa),

A.2.5. Elektroinštalácia: elektroinštalácia, osvetlenie, slaboprúd, bleskozvod, schéma rozvádzača, elektrická prípojka

A.2.6. Požiarna ochrana: výpočty, pôdorys s odstupovými vzdialenosťami

A.2.7. Energetický certifikát: kategorizácia do energetickej triedy

INŽINIERSKA ČINNOSŤ:

B.1 PRÍLOHY K ŽIADOSTI:

B.1.1. Splnomocnenie: obsahuje zmluva o dielo

B.1.2. Vlastnícke práva: list vlastníctva (platí tri mesiace) a kópiu z katastrálnej mapy s kolkami v hodnote 8 €. Výpis z listu vlastníctva z internetu má len informatívny charakter, nie je použiteľný na právne úkony.

B.1.3. Projektová dokumentácia: ako je hore uvedené

B.2. SÚHLASY A VYJADRENIA:

B.2.1. Súhlas od susedov: Potrebujeme ho, ak budeme stavať inak, než je to bežné vzhľadom na stavebný zákon – ak staviame na hranici pozemku alebo chceme mať okná bližšie ako 7 m od obytných miestností na susedovej stavbe, ak potrebujeme počas realizácie stavby prístup z jeho pozemku a podobne.

B.2.2. Stanovisko obce

B.2.3. Životné prostredie: ochrana prírody, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia (ak bude kotol)

B.2.4. Hasičský a záchranný zbor

B.2.5. Pozemkový úrad: súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu, ak zamýšľame stavať na pôde, ktorá je označená ako orná pôda.

B.3. AK BUDÚ NOVÉ PRÍPOJKY (STAČÍ JEDNA PRÍPOJKA):

B.3.1. Vodárenský podnik

B.3.2. Elektráreň

B.3.3. Plynový podnik

B.3.4. T-com

B.4. VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA:

Po predložení žiadosti s kompletnými prílohami, projektovou dokumentáciou a zaplatením správneho poplatku vo výške 33 € má stavebný úrad zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie. V tomto čase začne stavebné konanie a všetkých jeho účastníkov pozve na obhliadku miesta stavby. V prípade, že nebolo prerušené stavebné konanie z dôvodu nekompletnej žiadosti, zásadných chýb v projekte alebo nesúhlasu osôb, ktorých sa to týka, vydá stavebný úrad stavebné povolenie. V ňom určí záväzné podmienky uskutočňovania a užívania stavby, rozhodne o námietkach účastníkov konania a podobne.

Platnosť stavebného povolenia: Stavebné povolenie nadobúda platnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty, počas ktorej sa môžu ešte spresniť detaily každou zo zúčastnených strán. Právoplatnosť musí stavebný úrad zvlášť potvrdiť. Povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti, ibaže by stavebný úrad určil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

KOLAUDÁCIA (AK STAVBA JE HOTOVÁ):

B.5.1. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušnom stavebnom úrade,

B.5.2. Zameranie skutočného osadenia stavby, ktoré vypracuje geodet po dokončení stavby a spolu s výkazom výmerom vyznačí pôvodný stav, zmeny a nový stav,

B.5.3. Kópia stavebného denníka (vypíše dozor)

B.5.4. Revízne správy o odskúšaní a bezchybnosti všetkých inštalácií, ktoré vyhotovujú dodávateľské firmy pred odovzdaním diela investorovi.